ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v rámci tzv. informační povinnosti správce osobních údajů pro ty osobní údaje, které byly získány přímo od Vás, jakožto subjektu osobních údajů


V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují k Vašim osobním údajům předaným společnosti Smart 4 Way s r.o., se sídlem: Jablonná 61, 257 44, Neveklov IČ: 07748931 (dále jen „společnost S4W“).

 Na základě uzavřené smlouvy bude společnost S4W zpracovávat Vaše osobní údaje. Je tak ve vztahu k Vašim osobním údajům jejich správcem.

 Ochrana Vašim osobním údajům je poskytována v souladu s právy, které Vám zaručuje právní řád České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“).

Tímto Vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky a zejména s odkazem na čl. 13 GDPR informujeme o následujících skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu Vašich osobních údajů, jejich zpracování, včetně přehledu Vašich práv.


• Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je: Smart 4 Way s r.o., se sídlem: Jablonná 61, 257 44, Neveklov IČ: 07748931, Společnost je vedena v obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 306904.

 Kontaktní údaje: tel.: +420 608 988 816 e-mail: ondrej.stuchlik@smart4w.com

• Byla ustanovena funkce tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud ano, kdo je to a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ve společnosti Smart 4 Way s r.o., v souladu s GDPR ustanoven.

• Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem: - plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a, či uzavřete; - plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; ochrany našich oprávněných zájmů 2 Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

• Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a co nás k tomu opravňuje, jaký je účel tohoto zpracování?

 Ke zpracování Vašich osobních údajů nás opravňuje smlouva, kterou s námi uzavíráte a její plnění. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem plnění smlouvy nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že takovou smlouvu nelze uzavřít. Za účelem uzavření a plnění smlouvy budou v nezbytném rozsahu zpracovávány tyto osobní údaje: - Vaše identifikační údaje uvedené ve smlouvě v rozsahu jméno, příjmení; - kontaktní a nebo doručovací adresa; - kontaktní informace v rozsahu telefon a email, případně kontaktní informace osoby sdělené Vámi za účelem převzetí předmětu smlouvy; - informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena či na který má být platba provedena apod.); a dále údaje, které od Vás získáme v souvislosti s uzavřením smlouvy: - IP adresa; - soubory cookies, případně jiné online identifikátory.

Tyto osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat rovněž za účelem ochrany našich práv v případě vzniklého sporu. Zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností je uskutečňováno na základě platných zákonů České republiky. Účelem tohoto zpracování je zejména plnění našich zákonných povinností, zejména evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

 Zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytnete nad rámec uzavření/plnění Smlouvy, je prováděno pouze s Vašim výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat. Více informací je uvedeno v samostatném dokumentu POUČENÍ O PRÁVECH NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ na našich internetových stránkách nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu ondrej.stuchlik@smart4w.com  či písemně na adresu Jablonna 61, 25744, Neveklov.

Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly Vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti Vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

• Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány, či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR a aby tak byla vždy zajištěna ochrana Vašich práv. 3 V zákonem stanovených případech, jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci Kromě výše uvedených informací vztahujících se k Vašim osobním údajům, Vám pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování poskytujeme současně další informace uvedené níže.

• Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, či pro splnění našich povinností, které pro nás tyto vyplývají z právního řádu České republiky, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi i po případném odvolání, či neudělení Vašeho souhlasu.

• Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů? Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci Vašich osobních údajů, zejména následující práva: - právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou námi zpracovávány, či nikoliv; - právo na přístup k Vašim osobním údajům: - právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů; - právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; - právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; - právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky; - právo požadovat po nás kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou; - požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů; - požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů; - v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut

. • Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany Vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění: - je Vám k dispozici na našich internetových stránkách dokument Poučení o právech na ochranu osobních údajů; - obraťte se na nás písemně na naší adrese Jablonna 61, 25744, Neveklov nebo se na nás obraťte prostřednictvím emailu na adrese ondrej.stuchlik@smart4W.com


 Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat ověření Vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám takové informace sděleny.


V Jablonné dne 1. Ledna 2021